ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH

ZADANIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH:

 • Konsultacja i poradnictwo dla rodzin które doświadczyły działania sekt, New Age czy praktyk okultystycznych.
 • Psychoterapia – Terapia systemowa utożsamiana często z terapią rodzinną ma zastosowanie nie tylko na tym gruncie.  Może być z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, par a także terapii grupowej oraz innych systemach  problemowych.
 • Informowanie o sposobach werbunku (psychomanipulacja),  pracy nad osobą zwerbowaną (tzn. zmiany systemu wartości i świadomości), a także o konsekwencjach przynależności do różnych sekt religijnych, ekonomicznych, edukacyjnych i terapeutycznych.
 • Szkolenia i prelekcje – organizowane w szkołach,  Poradniach Pedagogiczno – Psychologicznych oraz innych placówkach oświatowych i kościelnych na terenie województwa i kraju.

Pojęcie „sekta” ma wielorakie znaczenie. Dotyczy jednak zawsze  określonej wspólnoty, związku, grupy ludzi, która wyodrębniła się z jakiejś wielkiej religii, ruchu społecznego czy światopoglądowego. Pojęcie sekty trzeba więc rozpatrywać na różnych płaszczyznach.

Pojęcie „sekta” pochodzi z języka łacińskiego. SECTA wywodzi się z czasownika „sequor” – iść, podążać za kimś. Stąd wyjaśnienie dotyczące sekty: droga którą się podąża, sposób postępowania.

DEFINICJE SEKTY:

 • grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów  panujących i przyjęła własne zasady organizacyjne.
 • grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną  hierarchię wartości, zespół norm zachowania się, silnie akcentująca przywódcy.
 • to ugrupowanie lub ruch, wyróżniający się przesadnym oddaniem jakiejś idei i posługujące się nieetyczną perswazją i manipulacją w celu uzyskania poparcia dla zamierzeń przywódców.

DLACZEGO SEKTA ?

Człowiek szuka instynktownie świętości i tajemnicy, których nie znajduje – jak mu się zdaje – w swoim zwykłym środowisku. Sekty prezentują się jako wyłączne oazy doświadczenia Boga dla wybranych (ezoteryzm). Stąd dobre i naturalne potrzeby duchowe skierowane zostają na niewłaściwy tor.

Wysokie wymagania ascetyczno-moralne, oferowane przez wiele sekt, nawet jeśli są niekiedy absurdalne, nierealne, jak też – paradoksalne – niemoralne, przyciągają nastawioną idealistycznie młodzież. Pewnego rodzaju „okrutny idealizm”, gotowy na „wszystko”, jest cechą wielu ludzi, młodych, niespokojnych, poszukujących charakterów.

Z potrzeb odnalezienia sensu życia. Człowiek młody, pełen rozterek, niepokojów, szukający swej drogi, może ulec pokusie łatwych, pośpiesznych odpowiedzi na jego rozterki i trudne pytania. Przyjmuje upraszczające, „czarno-białe klisze”, które dają mu gotowe odpowiedzi, czasami na wszystko.

Rozczarowanie publicznymi autorytetami oraz wielkimi instytucjami, które za nimi stoją, powodują że człowiek, zwłaszcza młody, szuka  małych grup, przypominających „prawdziwą rodzinę”, za którą tęskni, bo jej często nie posiada. Przestaje się nagle czuć samotny i anonimowy. Często odnajduje „życzliwą grupę” w sytuacji zawodu w miłości, kryzysu emocjonalnego czy cierpienia po utracie kogoś bliskiego. Sekty skrzętnie wykorzystują takie okresy słabości.

Z potrzeby przynależności i znaczenia. Sekta, jako grupa wybranych, ponosi  w pewien sposób poczucie własnej wartości, zwłaszcza u człowieka, który często czuje się bezwartościowy. Identyfikacja z grupą „poza którą nie ma zbawienia”, nadaje własnym działaniom głęboki sens i znaczenie, szczególnie jeśli będą to „zadania specjalne” zlecone przez grupę.

Dla zaspokojenia potrzeb materialnych, finansowych, terapeutycznych. Od tego się czasem zaczyna.

Poniżej przedstawiam charakterystyczne cechy, które są podobne w każdej destrukcyjnej sekcie.

 1. Doktryna jest rzeczywistością
 2. Postrzeganie świata w kategoriach czarno-białych, dobro przeciw złu
 3. Elitarna mentalność
 4. Wola jednostki wobec grupy
 5. Całkowite podporządkowanie i naśladowanie przywódcy
 6. Szczęście osiąga się spełniając należycie obowiązki
 7. Strach i poczucie winy jako narzędzia manipulacji
 8. Stany euforii i depresji
 9. Zmiana poczucia czasu
 10. Nie ma odwrotu.

Spotkania są umawiane po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.
Nie są pełnione systematyczne dyżury